Klachtenprocedure Denkidee BV
Reglement.

Dit reglement wordt aangehaald als “Klachtenreglement Denkidee”.

1.Definities

1.1. Denkidee BV, gevestigd te Bilthoven aan de Hans Memlinglaan 22, geeft uitvoering aan advisering, begeleiding en coaching van opdrachtgevers op het gebied van (samen)werken en (samen)leven.

1.2. Klachtbehandelaar: een onafhankelijk jurist, psycholoog, arts of bedrijfskundige die verantwoordelijk is voor de klachtbehandeling.

1.3. Klacht: Iedere mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede die niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie is af te doen. De klacht kan betrekking hebben op de dienstverlening en/of uitingen van Denkidee in het algemeen of op de handelwijze van individuele medewerkers van Denkidee of van personen die onder verantwoordelijkheid van Denkidee werkzaam zijn, in het bijzonder.

2. Intentie.

2.1. Denkidee vindt het belangrijk dat een klacht, die de relatie tussen klager en Denkidee kan verstoren, snel en adequaat wordt afgehandeld. Denkidee wil uit klachten lering trekken om haar dienstverlening verder te optimaliseren.

2.2. Denkidee draagt zorg voor de registratie van de klachten en brengt ieder kwartaal verslag uit over het aantal klachten, alsmede over de naar aanleiding van de klachten genomen maatregelen.

3. Een klacht indienen.

3.1. Een klacht kan worden ingediend bij de vestiging van Denkidee of van waaruit de dienstverlening naar klager plaatsvindt, of bij de onafhankelijke klachtbehandelaar.

De klacht wordt per ommegaand doorgemeld aan degene op wie de klacht betrekking heeft. Deze neemt direct contact met de klachtbehandelaar op en de klacht wordt geregistreerd.

Klager ontvangt binnen 3 dagen schriftelijk een ontvangstbevestiging.

3.2. Heeft de klacht betrekking op gedragingen of gebeurtenissen die langer dan één jaar voor indiening van de klacht hebben plaatsgevonden, dan is de klachtbehandelaar niet verplicht de klacht in behandeling te nemen. Indien de klachtbehandelaar om deze reden afziet van inhoudelijke behandeling van de klacht, stelt de klachtbehandelaar klager hiervan binnen 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis.

4. Afhandeling klacht.

4.1. Een klacht wordt afgehandeld onder verantwoordelijkheid van de klachtbehandelaar.

4.2. Klager kan desgewenst de klacht mondeling toelichten. De klachtbehandelaar toetst dit bij klager.

De klachtbehandelaar kan van mondelinge toelichting afzien, onder anderen wanneer de klacht kennelijk ongegrond is.

Indien klager van de gelegenheid tot mondelinge toelichting gebruik wil maken, bepaalt de klachtbehandelaar plaats en tijdstip. De mondelinge toelichting kan telefonisch.

Indien de klacht tijdens deze mondelinge toelichting wordt opgelost, bevestigt de klachtbehandelaar dit binnen 1 week na datum van de mondelinge toelichting aan klager. De oplossing wordt hierbij aangegeven. De klacht is dan afgehandeld.

4.3. Wordt de klacht niet opgelost tijdens de mondelinge toelichting, of maakt klager geen gebruik van het recht op mondelinge toelichting, dan vraagt de klachtbehandelaar aan degene op wie de klacht betrekking heeft schriftelijk op de klacht te reageren.

4.4. Klager wordt, na een schriftelijk bij de klachtbehandelaar ingediend verzoek, in de gelegenheid gesteld inzage te hebben in de relevante stukken, rekening houdend met bepalingen van privacy en beroeps geheim. De klachtbehandelaar bepaalt de wijze en het tijdstip waarop deze inzage plaatsvindt.

4.5. Na analyse en onderzoek van alle beschikbare gegevens, informeert de klachtbehandelaar klager en degene op wie de klacht betrekking heeft schriftelijk. Indien een mondelinge toelichting heeft plaatsgevonden: binnen 2 weken na datum mondelinge toelichting. In de overige gevallen binnen 2 weken na datum ontvangst van de klacht. In deze schriftelijke reactie geeft de klachtbehandelaar het oordeel over de klacht en eventuele maatregelen die daaraan worden verbonden.

Deze termijnen kunnen door de klachtbehandelaar eenmalig met maximaal 4 weken worden verlengd. Klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, worden hierover schriftelijk, met reden omkleed, geïnformeerd.

4.6. Indien klager of degene op wie de klacht betrekking heeft, niet reageert op een verzoek van de klachtbehandelaar om te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken te overleggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt de klachtbehandelaar de klacht op basis van de beschikbare gegevens af.

5. Intern Beroep.

Is klager ontevreden over de klachtafhandeling door de klachtbehandelaar, dan kan klager zich binnen 4 weken na dagtekening van de afhandelingsbrief, schriftelijk met reden omkleed wenden tot de directie van Denkidee (Postbus 231, 3720 AE Bilthoven).

De directie roept dan de onafhankelijke klachtbehandelaren op een commissie te vormen, deze commissie wordt dan klachtbehandelaar. De voorzitter van deze commissie bereidt de afwikkeling van het beroepschrift ten behoeve van de commissie voor en volgt vervolgens de procedure zoals onder 4 beschreven.

6. Extern beroep.

Is klager niet tevreden over de klachtafhandeling door Denkidee en of de commissie, dan kan klager, nadat de interne beroepsprocedure is afgehandeld, zich binnen 4 weken na dagtekening van de afhandelingsbrief, schriftelijk wenden tot Stuyvesant de Groot advocaten in Maartensdijk Tolakkerweg 219, 3738JM Maartensdijk, 030 82 00 185
info@stuyvesant.nl.
Klachten
Stacks Image 594
mens en ontwikkeling denkidee b.v. | merk sterk teamgedrag . begeleiding . leiderschap . advies | Hans Memlinglaan 22, 3723 WJ Bilthoven |
tel.: +31 (0)30 228 12 89
| vertel@denkidee.nl | KvK Utrecht 30.14.52.70. | BTW/VAT nr. NL / 0753.17.527 | algemene voorwaarden | sitemap | landingspagina |