Algemene voorwaarden Denkidee BV
1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening (mondeling en/of schriftelijk) tussen Denkidee
® BV en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Denkidee
® BV en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van hetgeen onder 1.1. staat vermeld.

1.5 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Uitvoering
2.1 Alles dat onder 1.1. staat vermeld wordt met terzijdestelling van de artikelen 7:159 lid 1. en lid 2. BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Denkidee® BV.

2.2 Alle diensten door Denkidee
® BV betreffen inspanningsverplichtingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de te leveren diensten dit vereist, heeft Denkidee
® BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.4 Denkidee
® BV zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Denkidee® BV is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

2.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Denkidee
® BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, tijdig aan Denkidee® BV worden verstrekt.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de opdrachtgever die bij de dienstverlening van Denkidee
® BV betrokken zullen zijn. Als Denkidee® BV daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte.

2.6 Denkidee
® BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Denkidee® BV is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 2.7 De overeenkomst (voor het leveren van diensten) wordt aangegaan voor een vast omschreven periode, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De duur van een opdracht kan door allerlei factoren worden beïnvloed, Denkidee® BV kan daardoor niet altijd van tevoren exact aangeven wat de doorlooptijd zal zijn.

3. Wijziging
3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten diensten c,q, werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3.2 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Denkidee
® BV opdrachtgever hierover tevoren inlichten.  

4. Geheimhouding
4.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. Ontbinding
5.1 De vorderingen van Denkidee® BV op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - na het sluiten van de overeenkomst aan Denkidee® BV ter kennis gekomen omstandigheden geven Denkidee® BV goede grond te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Denkidee® BV opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.

5.2 In de genoemde gevallen is Denkidee
® BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Denkidee® BV schadevergoeding te vorderen.

6. Klachten
6.1 Klachten over de verrichte diensten, dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de betreffende diensten schriftelijk te worden gemeld aan Denkidee
® BV.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal Denkidee
® BV de diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

6.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Denkidee
® BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

7. Tarieven

7.1 Denkidee
® BV  hanteert bij haar overeenkomsten tot dienstverlening diverse tarieven, o.a. afhankelijk van de omvang en de duur van de te leveren diensten, te weten: a standaard uurtarieven; b gereduceerde uurtarieven (minimum rekeneenheid voor uurtarieven is een kwartier);
c standaard projecttarieven;
d gereduceerde projecttarieven;
e standaard licentiekosten;
f gereduceerde licentiekosten.

7.2 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de kantoorkosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen zij afzonderlijk worden berekend. In de tarieven zijn geen rentekosten opgenomen. Alle in een offerte genoemde tarieven en overige in rekening te brengen kosten zijn exclusief omzetbelasting.

8. Betalingen
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Denkidee® BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

8.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Dit zonder ingebrekestelling is vereist.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van Denkidee
® BV en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Denkidee® BV onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.4 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.5 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke, ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien Denkidee
® BV aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

9.2 Iedere aansprakelijkheid van Denkidee
® BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van twee keer de factuurwaarde van de dienstverlening, althans dat gedeelte van de dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.3 Denkidee
® BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

9.4 Opdrachtgever vrijwaart Denkidee
® BV tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische kosten daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de dienstverlening voor opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de kant van Denkidee® BV.

9.5 Denkidee
® BV is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die medewerkers toebrengen aan opdrachtgever of aan derden.

10. Overmacht
10.1 Overmacht voor Denkidee
® BV kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid voor schade of vergoeding. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Denkidee® BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Denkidee® BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Denkidee® BV worden daaronder begrepen.

10.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Denkidee
®BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Denkidee® BV niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

10.3 Indien Denkidee
® BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Overig

11.1 Overige leveringsvoorwaarden zoals beschreven in de offerte.

12 Intellectueel eigendom
12.1 Methodieken, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening blijven het eigendom van Denkidee
® BV en zijn alleen op basis van separaat af te sluiten licentieovereenkomsten door opdrachtgever te gebruiken.

13. Slotbepalingen
13.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Denkidee® BV is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter tenzij partijen schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen.

13.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30145270.
Stacks Image 5
mens en ontwikkeling denkidee b.v. | merk sterk teamgedrag . begeleiding . leiderschap . advies | Hans Memlinglaan 22, 3723 WJ Bilthoven |
tel.: +31 (0)30 228 12 89
| vertel@denkidee.nl | KvK Utrecht 30.14.52.70. | BTW/VAT nr. NL / 0753.17.527 | algemene voorwaarden | sitemap | landingspagina |